نام کامل

Neonatal Screening

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

D.B.S

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد