نام کامل

Urine Neutrophil
Gelatinase Lipocalin

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

ECLIA

حجم نمونه مورد نیاز

10

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

2 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد