نام کامل

NH4

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

Colorimetric

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

P.E

مدت زمان قابل نگهداری

20Min روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد