نام کامل

Nuclear Matrix Protein 22

بخش انجام تست

U.Random

روش انجام آزمایش

Colorimetric

حجم نمونه مورد نیاز

10cc

نوع نمونه

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد