نام کامل

Nor Epinephrine(24hrs)

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Elisa

حجم نمونه مورد نیاز

5cc

نوع نمونه

U.24hrs

مدت زمان قابل نگهداری

15 روز

دمای نگهداری نمونه

-20 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

on ice درجه سانتی گراد