نام کامل

PH Stool

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

حجم نمونه مورد نیاز

1gr

نوع نمونه

Stool

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد