نام کامل

Phenyalanine (HPLC)

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

HPLC

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

P.E

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد