نام کامل

Plasma Amino Acid HPLC Analysis

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

HPLC

حجم نمونه مورد نیاز

2

نوع نمونه

W.B

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد