نام کامل

Post Coital Test

بخش انجام تست

Fluid

روش انجام آزمایش

Direct Smear

حجم نمونه مورد نیاز

?????

نوع نمونه

????

مدت زمان قابل نگهداری

30 ???? روز

دمای نگهداری نمونه

37 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد