نام کامل

Pro-BNP

بخش انجام تست

Cardiac

روش انجام آزمایش

ECLIA

حجم نمونه مورد نیاز

1

نوع نمونه

S – P.E – P.H

مدت زمان قابل نگهداری

2 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد