نام کامل

Protein S

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Coagulation

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

P.C

مدت زمان قابل نگهداری

14 روز

دمای نگهداری نمونه

-20 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

on ice درجه سانتی گراد