نام کامل

Prothrombin 20210A

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

Agglutination

حجم نمونه مورد نیاز

2

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد