نام کامل

Partial Thromboplastin Time

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

Agglutination

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

P.C

مدت زمان قابل نگهداری

4h روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد