نام کامل

Pyruvate

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

Chemical

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

W.B.H

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد