نام کامل

Quad Marker(AFP)

بخش انجام تست

Prenatal Dep

روش انجام آزمایش

ECLIA

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد