نام کامل

Reduce Substrance Urine

بخش انجام تست

UA

روش انجام آزمایش

Biochemical

حجم نمونه مورد نیاز

10cc

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

3 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد