نام کامل

Renal Calculi

بخش انجام تست

Miscellaneous

روش انجام آزمایش

Biochemical

حجم نمونه مورد نیاز

???

نوع نمونه

Stone

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد