نام کامل

Rericulocytes

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

Supravital staining

حجم نمونه مورد نیاز

2.5cc

نوع نمونه

W.B.E

مدت زمان قابل نگهداری

6h روز

دمای نگهداری نمونه

M-326 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد