نام کامل

RNA Analysis for HCV

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

PCR

حجم نمونه مورد نیاز

0.5

نوع نمونه

W.B

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد