نام کامل

Screening Multi Drug Panel (MT)

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

حجم نمونه مورد نیاز

5cc

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

1 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد