نام کامل

Scotch Test

بخش انجام تست

Parasitology

روش انجام آزمایش

Direct Smear

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

??? ?????

مدت زمان قابل نگهداری

3 روز

دمای نگهداری نمونه

???? درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد