نام کامل

Seminal Fluid

بخش انجام تست

Fluid

روش انجام آزمایش

CASA

حجم نمونه مورد نیاز

?????

نوع نمونه

Sperm

مدت زمان قابل نگهداری

30????? روز

دمای نگهداری نمونه

M-801 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد