نام کامل

Sperm Washing

بخش انجام تست

Fluid

روش انجام آزمایش

Direct Smear

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

Sperm

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

?????? ??? درجه سانتی گراد