نام کامل

Stool Examination

بخش انجام تست

Parasitology

روش انجام آزمایش

Direct Smear

حجم نمونه مورد نیاز

1gr

نوع نمونه

Stool

مدت زمان قابل نگهداری

1 روز

دمای نگهداری نمونه

M-701 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد