نام کامل

Stresptococcal Group A

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

Biochemical

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

???

مدت زمان قابل نگهداری

1 روز

دمای نگهداری نمونه

درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد