نام کامل

Sudan Black

بخش انجام تست

Parasitology

روش انجام آزمایش

Biochemical

حجم نمونه مورد نیاز

1gr

نوع نمونه

Stool

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد