نام کامل

Sweat Test

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

Automation

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد