نام کامل

Synovial Fluid for BK

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

Direct Smear

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

Synovial Fluid

مدت زمان قابل نگهداری

روز

دمای نگهداری نمونه

درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد