نام کامل

Therapeutic Drug Monitor

بخش انجام تست

Infection

روش انجام آزمایش

HPLC

حجم نمونه مورد نیاز

0.5

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد