نام کامل

Tacroliums:PredoseCo

بخش انجام تست

Drug

روش انجام آزمایش

ECLIA

حجم نمونه مورد نیاز

2

نوع نمونه

W.B

مدت زمان قابل نگهداری

3 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد