نام کامل

TB Culture

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

Culture

حجم نمونه مورد نیاز

10

نوع نمونه

مدت زمان قابل نگهداری

3 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد