نام کامل

TB IGRA

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Gamma Conuter

حجم نمونه مورد نیاز

5

نوع نمونه

???? ?????

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد