آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

17_hydroxyprogestron
serum ،خون هپارینه
هورمون
اگر نمونه ی ادرار در گرما ذوب شود،نمونه خای شدیدا همولیز،لیمپیک و ایکتریک مورد قبول نیست
یک هفته_۲۰ درجه
ECLIA/CLIA/EIA/RIA