آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

2 Mercaptoethanol reduction
serum همولیز و یا لیمپک قابل قبول نیست
یک هفته_۲۰ درجه