آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

5-Hydroxyindol Acetic Acid(LC-MS/MS)
آنالیز ادرار
شرایط نمونه گیری صحیح ادرار ۲۴ ساعته
۵۶روز‌در دمای چهار درجه و یک سال در دمای منفی بیست درجه پایدار است