آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

7-Dehydrocholestrol
Tandem mass spectrometry