آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Abscess direct smear
میکروب شناسی
اگر با شرایط حمل و نقل،اماده سازی،حجم مطابقت نداشته باشد