آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Abuse Drugs
100میکرو لیتر
بیوشیمی
۴۸ ساعت در یخچال
ادرار مانده یا الوده،نمونه ادرار بدون برچسب
یخچال به مدت ۴۸ ساعت
Tandem mass spectrometry