آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

ACA (Anti-Centromer Ab)
انتی بادی ضد کاردیولیپین
serum orplasma
ایمونولوژی
serum با همولیز و یا لیوپیک شدید
فریز شده به مدت ۲۱ روز