آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Acetylcholine Receptor
انتی بادی گیرنده ی استیل کولین
همولیز,لیپمیک,ایکتریک
به مدت ۷۲ ساعت در دمای ۴تا۱۴