آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Acid Fast Bacilli Sputum BK
استفاده از انتی بیوتیک
حداکثر یک روز در دمای یخچال