آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Acid Phosphatase, Plasma or Serum
'-oفسفوریک منواستر، فسفوهیدرولاز، اسید فسفاتاز پروستاتی، اسید فسفاتاز استخوانی
نمونه را در عرض یک ساعت سانتریفوژ نموده و serum را جدا کرده و فورا فریز کرده
نمونه ی همولیز شده، ,لیپمیک,ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر