آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Activated Protein C Resistance(Factor V Leiden)
خون سیتراته
هماتولوژی
نمونه ی لخته،پلاسمای غیر سیتراته
بعد از انجام قابل بایگانی نیست