آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Acylcarnitine Profile
Plasma or serum
بیوشیمی
نمونه گیری نادرست نمونه های با شرایط جابجایی نامناسب
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
Tandem mass spectrometry