آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Adrenocorticotropic Hormone
خون EDTAدار - لوله سرد
هورمون
زمان مناسب نمونه گیری ۶تا ۱۰ صبح
۲ساعت در یخچال یا فریز شده
ناشتا بودن، پرهیز از استرس
همولیز شدید،نمونه های که با سانتریفیوژ معمولی جدا می شوند
قابل بایگانی نیست