آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

AFP
Alpha Feto Protein
آلفا ۱-فتوپروتئین
serum،خون هپارینه،خون EDTAدار
هورمون
همولیز شدید و ذوب و فیریز مکرر نمونه
یک هفته ۲۰ -درجه