آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Alanine transaminase
ALT،گلوتامیک پیروات ترانس آمیاز ، GPT، SGPT ترانس آمیناز L آلانین _2اکسی گوتارات آمینوترانسفراز
serum & plasma EDTA
بیوشیمی
فعالیت بدنی شدید روی نمونه اثر می گذارد
همولیز شدید
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
IFCCبدون افزودن pyridoxal 5-phosphate