آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Albumin urine test
میکروآلبومین - میکروآلبومین ادرار
urine random/ urine 24h
بیوشیمی