آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Aldolase
آلدولاز، D گلیسر آلدئید 3- فسفات لیاز، فروکتوز بیس فسفات
serum ،plasma
بیوشیمی
همولیز بودن serum
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
اسپکتروفتومتریک ICSH (با خون لیز شده)