آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Aldosterone
serum & plasma Heparin - urine 24h
1 ml serum or pasma/ 10 ml urine
آنالیز هورمون
_ پرهیز از مصرف داروهای ضد فشار خون ،دیورتیک به مدت ۲ هفته قبل از آزمایش
همولیز شدید
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر